WIJ de Venen - wit

Praktijkvoorbeeld

Hoe kunnen we media & ICT inzetten om meer maatwerk mogelijk te maken?

Slimmer leren met media (middelen) en ICT (techniek). Dat is de ambitie van SPO WIJ de Venen. De scholen van de stichting streven naar zoveel mogelijk maatwerk, op de leerling en zijn/haar behoeften afgestemd. In 2018 bepaalt Wij de Venen de marsroute hier naar toe nader.

Resultaten

Aap, noot, swipe

In 2016 zette SPO WIJ de Venen de eerste stappen op het gebied van ICT en onderwijs. Thea Janson (College van Bestuur), Ruud van Geene en Esther Plemper van Balen (bovenschoolse ICT-ers) besloten mee te doen aan de eerste editie van de leergang Slimmer leren met ICT.  Overtuigd van het belang van ICT, maar ook nog wat afwachtend. Ruim een jaar later, eind 2017, is er veel in gang gezet. En heeft de eerste voorzichtigheid plaats gemaakt voor daadkracht.

Zo hebben alle scholen sinds schooljaar 2017/2018 een eigen iCoach, voor vier uur in de week. Daarnaast is een ‘richtinggevend beleidsdocument’ geschreven: ‘Aap, noot, swipe’. Dit document komt onder andere voort uit verschillende sessies van de bovenschoolse werkgroep Media & ICT waarin enkele schooldirecteuren en i-Coaches zaken voorbereiden voor het bredere directeurenoverleg.

Geen blauwdruk, veel meer een richting 

Ook de ICT-puzzel voor het onderwijs, die WIJ de Venen deed samen met Kennisnet, bood mooie bouwstenen voor het beleidsdocument. Thea Janson: "Het is nadrukkelijk geen blauwdruk. Ik geloof niet zo in alles vooraf uitschrijven en vastleggen. Het is veel meer een richting die we opgaan. En die we met elkaar vorm geven de komende tijd.

Studiedag Simmer leren

Het beleidsdocument stond ook op de agenda van de studiedag Slimmer Leren met ICT eind 2017. De directeuren, intern begeleiders  en i-Coaches van alle 16 scholen waren aanwezig. “Het was een goede middag. We zijn aan de slag gegaan met de maatwerk-matrix. Mooi om te zien. Iedere school maakte een eigen flap: hoe staan we ervoor? Wat zijn onze doelen? Wat gaan we de doen?”

De komende tijd bepaalt WIJ de Venen per school de marsroute naar meer maatwerk met behulp van media en ICT, want dat is het uiteindelijke doel. Onder andere in een bijeenkomst van de werkgroep onder begeleiding van een adviseur van Kennisnet. “Dit is ‘een critical friend’ die ons scherp houdt.”

En de infrastructuur in alle scholen? Hoe staat die ervoor? Thea Janson: “Er is overal glasvezel en we hebben voldoende goede tablets en computers. De uitdaging zit voor ons meer in: wat gaan we er mee doen? Want meer media-inzet is niet per se beter. We moeten met elkaar helder hebben wat we er precies mee willen bereiken.”

Slimmer leren met media en ICT

De ambitie is: slimmer leren met media (middelen) en ICT (techniek). WIJ de Venen wil ‘gepersonaliseerd leren’ meer mogelijk maken. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om ‘individueel leren’, maar zoveel mogelijk maatwerk, op de leerling en zijn/haar behoeften afgestemd en met een stukje eigenaarschap.

Doelen voor 2018

De veranderrichting voor de inzet van media en ICT in het onderwijs

 • Nader afstemmen overkoepelende doelstellingen (= kader)
 • Nader bepalen overkoepelende aanpak en proces
 • Scholen geven daar hun eigen invulling aan
 • Scholen zetten gerichte activiteiten in gang en delen die zo veel mogelijk met elkaar.

Helder begrippenkader

Zorgen voor een helder begrippenkader: waar hebben we het over met elkaar? Bedoelen we allemaal hetzelfde met ‘maatwerk’ of ‘gepersonaliseerd leren’?

Rol van de i-Coaches

 • i-Coaches ondersteunen door gesprekken en een extern procesbegeleider
 • Nader invullen van hun rol en positie.

Achtergrond

Miniatuurvoorbeeld

Deze beweging wil WIJ de Venen maken in de scholen.

Stichting Primair Onderwijs (SPO) WIJ de Venen bestaat uit 16 scholen in de dorpen rondom Alphen aan den Rijn. 

 

Deze scholen bieden rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs. WIJ de Venen is 1 januari 2017 ontstaan vanuit een fusie tussen SPCO De Woudse Venen en SKB De Veenplas. 

 

Belangrijkste uitgangspunten:

 • Samen beter
 • Identiteit: over hoofd, hart en handen
 • Eenheid in verscheidenheid
 • Samenwerking met maatschappelijke partners rondom het kind
 • Naar gepersonaliseerd leren

SPO Wij de Venen werkt veel samen met Morgenwijzer, een organisatie van 24 scholen en 26 locaties in Alphen aan de Rijn. De bedrijfsbureaus van beide organisaties werken vanuit dezelfde locatie. 

Het proces

De R van relatie staat voorop

De bestuursfilosofie van WIJ de Venen is gebaseerd op 5 R-en: Relatie, Richting, Ruimte, Rekenschap en Resultaat. Thea Janson: “De belangrijkste is de R van relatie. Daarna komen de andere R-en. We gaan het samen doen.”

Als je zaken wil veranderen in een organisatie, dan moet je je richten op het proces, op de mensen. Daar is Thea Janson van overtuigd. “Het is belangrijk dat de mensen die het in de praktijk gaan doen, het nut en de noodzaak zien van een verandering. Dat zij het willen en een ambitie hebben. Zo zijn ICT en onderwijs steeds onderwerp van gesprek geweest tijdens het directeurenoverleg. Door het er met elkaar over te hebben, komt het inzicht dat het nodig is en dat het belangrijk is om hieraan iets te doen.”

Dat mensen het willen en een ambitie hebben 

Thea ziet graag een beweging komen vanuit de scholen zelf. “Dat heeft tijd nodig. De ene school heeft ook andere ideeën dan de andere, of is verder. Het mooie is als ze met elkaar in gesprek komen en kunnen leren van elkaars ervaringen, bijvoorbeeld via het overleg van de i-Coaches. Hopelijk is dit proces een hefboom voor scholen om dingen anders te organiseren of aan te pakken.”

Houding en gedrag

Thea geeft aan dat het ICT-traject niet het enige is dat op de beleidsagenda van WIJ de Venen staat. Zo zijn er naast alle gebruikelijke onderwijsthema’s ook de onderwerpen ‘sociale veiligheid’ en ‘IBP’ die opgepakt moeten worden. Er moet veel gebeuren en daarom gaan ontwikkelingen soms niet zo snel als we willen.”

Thea Janson: “Ik heb in drie periodes in mijn loopbaan gewerkt in het onderwijs. Eerst als lerares, toen als algemeen directeur en nu als bestuurder. Met tussenperiodes in andere branches. Toen ik hier in 2012 terecht kwam, merkte ik dat het goed zat.”