Buitengewoon - wit

Praktijkvoorbeeld

Hoe kunnen we de deskundigheid van leraren op het gebied van ICT-geletterdheid verbeteren?

Bij Onderwijsgroep Buitengewoon staan drie thema’s centraal: samenwerking, kwaliteit en ontwikkeling. Het ICT-beleid geeft hier mede gestalte aan. Deskundigheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt, gekoppeld aan 21st century skills bij leerlingen en ICT-geletterdheid bij leraren.

Resultaten

Van plan naar klaslokaal

Drie centrale thema’s bij Onderwijsgroep Buitengewoon - samenwerking, kwaliteit en ontwikkeling - krijgen ook een ‘vertaling’ in ICT-beleid.

De komende tijd is deskundigheid een belangrijk aandachtspunt, gekoppeld aan 21st century skills en ICT-geletterdheid bij leraren. De Onderwijsgroep onderzoekt of het goed is om het competentieprofiel van het iXperium te gebruiken. Om vanuit een nulmeting te komen tot ambities. Het is de bedoeling dat niet alleen de leraren professionaliseren op ICT, maar ook andere functies, zoals de bedrijfsvoering.

Efficiëntere inkoop

Het bestuur zet in op een blijvende ontwikkeling van ICT, al staan er geen grote investeringen gepland. De inkoop van ICT-diensten kan en moet efficiënter. Buitengewoon gaat de hardware en ICT-beheer aanbesteden en onderzoekt aansluiting bij de ICT-inkoopcoöperatie SIVON voor met name de internetvoorziening. Gezien de dynamiek van Passend Onderwijs zijn de kernwoorden hierbij: flexibiliteit, schaalbaarheid en betaalbaarheid.

Om online samen te werken, wordt Office 365 ingezet. Dat is, buiten de Outlook-functionaliteiten, voor de meeste medewerkers nieuw en vraagt om scholing en een implementatieplan. Buitengewoon wil Office ook gebruiken in de samenwerking met partnerorganisaties, zoals zorgpartners.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De samenwerking tussen onderwijs en zorg is een belangrijk aandachtspunt: hoe gaan we daarbij om met de privacy van leerlingen en welke tools kunnen we inzetten? De Onderwijsgroep heeft een Plan van Aanpak opgesteld voor de inzet  van informatiebeveiliging en privacy (AVG). Er is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan gewezen en  opgeleid die in kaart heeft gebracht wat de nieuwe privacywet precies inhoudt en wat deze betekent voor de groep.  De FG heeft ook een stappenplan gemaakt dat de scholen kunnen gebruiken. Stap een is gericht op bewustwording. Er wordt zoveel mogelijk bovenschools geregeld om de scholen te ontlasten.  

Verbetering administratieve processen

Daarnaast moeten systemen worden ingezet om leraren te ontzorgen, zodat hun tijd meer naar de verbetering van de onderwijskwaliteit kan gaan. Hiervoor brengt Buitengewoon de werkprocessen in kaart en worden verbeteringen doorgevoerd. Zoals: voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan of dubbel handmatig worden ingevoerd. Ook wordt ervoor gezorgd dat medewerkers (door onder andere opleiding) met enkele kliks zelf overzichten en rapportages kunnen maken.

Activiteiten 2017 - 2018 - 2019

Onderwijsgroep Buitengewoon heeft een aantal programma’s uitgewerkt op ICT-gebied waarop zij focust tussen 2017 en 2019.

Samenwerking

  1. Samenwerking faciliteren met een rijk arsenaal aan ICT-gereedschappen

Kwaliteit

  1. Efficiënter en effectiever inzetten van administratieve processen en werkafspraken met ICT
  2. Inzetten van ICT als middel voor maatwerk in het onderwijs
  3. Bijdragen aan de werkdrukverlaging van leraren door de toepassing van ICT

Ontwikkeling

  1. Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
  2. Inzetten van beveiligingsmaatregelen en een verwerkingsregister. Hierin staat voor welk doel en op welke grondslag bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen daarvoor worden getroffen (zoals uitgesteld printen en 2-factor authenticatie).
  3. Stimuleren van professionalisering en innovatie. Aan de hand van een  nulmeting bekijkt Buitengewoon per school aan welke opleidingen behoefte is.  Het einddoel is dat docenten ICT-rijke leerarrangementen en -processen kunnen ontwerpen en evalueren en dat zij uiteindelijk zelf de competenties hebben om te leren en innoveren met ICT.

Achtergrond

Miniatuurvoorbeeld

Onderwijsgroep Buitengewoon uit Venlo en omstreken is de overkoepelende organisatie van zeven scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en ambulante begeleiding (via de dienst Advies & begeleiding).

Onderwijsgroep Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Bij de groep werken 330 medewerkers en leren 981 kinderen. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totale organisatie, het Service- en Bestuursbureau werkt ondersteunend en de Raad van Toezicht heeft een controlerende taak.

Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Om elke leerling zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen hebben we anderen nodig.

Zeven scholen

De scholen Maaskei, Geijsteren, Ulingshof en Talentencampus Venlo van Onderwijsgroep Buitengewoon bieden speciaal basisonderwijs. Voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen leerlingen terecht op Maaskei, Velddijk, Impuls en bij Ulingshof. Iedere school heeft eigen specialismen voor verschillende groepen leerlingen.

Wildveld verzorgt praktijkonderwijs en heeft het predicaat Excellente School 2015 - 2017 ontvangen van de toenmalige staatssecretaris Dekker. Mytyl- en Tyltyl-onderwijs (voor kinderen met een lichamelijk beperking, meervoudige handicap of langdurige ziekte) vindt plaats op de Ulingshof.

Advies & begeleiding

Buitengewoon wil een bijdrage leveren aan de primaire doelstellingen van Passend Onderwijs en ondersteunt leraren, onderwijs ondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen daarbij met advies en begeleiding.

Het proces

Een studiedag over ICT voor alle medewerkers

Na een periode van inspiratiesessies met een lage opkomst, vond Team ICT van Onderwijsgroep Buitengewoon dat het anders moest. Maar hoe? Het antwoord was een ICT-conferentie voor alle medewerkers in oktober 2017. Een succes, aldus medeorganisator Pascal Marcelis, beleidsmedewerker ICT.

Tijdens de ICT-studiedag konden de medewerkers verschillende workshops volgen. Van Augmented reality tot privacy. Voor elk wat wils.

Pascal Marcelis: "De dag was een succes omdat we - ondanks onze eigen inzichten - van te voren expliciet via een online enquête hebben geïnventariseerd waar de grootste behoefte lag. Vraag en aanbod hebben we dus bij elkaar gebracht." 

Door actieve workshops, enthousiasmerende inspiratiesessies, en zelfs reguliere trainingen in te bedden in de dag, verslapte de aandacht geen moment. “Er was zelfs een informele proeftuin met innovatieve technologie, zoals robots, ‘programmeercircuits’ en virtual reality. De evaluatie van de ICT-conferentie achteraf was goed: een 8!”

Medewerkers konden in de evaluatie aangeven waar ze, bij wijze van spreken morgen al, op door zouden willen pakken. “Dat zijn speerpunten die binnen bovenstaande programma’s worden doorontwikkeld door het ICT-team, met daarin een bovenschoolse Applicatiebeheerder, ICT-beleidsmedewerker en zes ICT-coördinatoren).  Niet alleen ICT, maar ook het ICT-team staat nu beter op de kaart!”

Leergang slimmer leren

Pascal Marcelis heeft in 2016/2017 de leergang Slimmer leren met ICT gevolgd. Dit heeft hem veel opgeleverd. “Ik heb nu beter in beeld welke strategieën helpen om bepaalde veranderingen te implementeren. Ook heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de verwachtingen te managen. Bijvoorbeeld ten aanzien van lesmateriaal dat geschikt is voor gepersonaliseerd en adaptief leren. Dit is een proces dat niet van de ene op de andere dag is gerealiseerd. Aan de ene kant moeten we investeren in de bewustwording en didactische en technologische kennis van medewerkers. Daarnaast zijn we afhankelijk van externe partijen. Speciaal onderwijs vraagt namelijk in de meeste gevallen om aangepast materiaal. Goede begeleiding vanuit ICT en samenwerking zijn dan noodzakelijke voorwaarden.”