Blokhuus - wit

Praktijkvoorbeeld

Hoe draagt de investering van 70 iPads bij aan de onderwijskwaliteit en wat betekent dit voor de werkdruk bij leraren?

‘t Blokhuus is een school met 240 leerlingen en kiest voor de bovenbouw voor een 1:2 ratio als het gaat om iPads. Een werkgroep denkt na over de inzet: hoe kan deze iPad van meerwaarde zijn voor het leerproces?

Resultaten

‘We focussen op wat bewezen werkt.’

‘t Blokhuus is een school met aandacht voor kinderen. Niet alleen cognitieve vaardigheden worden aangesproken, maar leerlingen worden echt gezien in wie ze zijn. Belangrijk is de kinderen te begeleiden om te geloven in zichzelf. Om elke leerling afzonderlijk te kunnen zien, monitoren en passend leermateriaal aan te bieden, biedt ICT veel mogelijkheden. 

Infrastructuur op orde

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een goede ICT-infrastructuur. Die is nu op orde. ICT wordt ingezet als het van meerwaarde is voor de onderwijskwaliteit en aanvullend, bijvoorbeeld bij het leren automatiseren van rekenopgaven. “We zijn te klein om te kunnen experimenteren, dus we focussen op wat bewezen werkt”, aldus directeur-bestuurder Jos Berens.

Digitale methode wereldoriëntatie

Om de inzet van ICT een impuls te geven, is ervoor gekozen te investeren in 70 iPads, met name voor de bovenbouw. In eerste instantie worden de iPads ingezet voor een digitale methode wereldoriëntatie. De vraag is nog hoe er in de onderbouw wordt omgegaan met digitalisering; daar zijn de meningen nog over verdeeld. En loopt de werkdruk niet te veel op door deze ontwikkeling? Of geeft het juist een verlichting?

Toetsenbordvaardigheden

In 2018 krijgen alle bovenbouwleerlingen les in toetsenbordvaardigheden. “Dat hoort bij het onderwijs: de onderbouw krijgt schrijfvaardigheid en de bovenbouw toetsenbordvaardigheid. Zo geven we alle leerlingen gelijke kansen, ook de kinderen die dit niet vanzelfsprekend meekrijgen van thuis.”

Samenwerking

“Door onze deelname aan DigiLeerkracht, zijn we in contact gekomen met Felienne Hermans. Zij heeft met ons meegedacht over programmeren en nu komt een student van haar onderzoek doen en programmeerlessen geven. De leerlingen van de plusklas die programmeerlessen hebben gehad, gaan op hun beurt met jongere leerlingen met Scratch aan de slag. Zo verspreidt het zich. En door de betrokkenheid van TU Delft kunnen we onderbouwen wat we doen.”

Spannend

Twee cruciale mensen ontbreken wegens uitval en pensioen. Is er wel voldoende capaciteit om deze ontwikkelingen echt vlot te trekken? De tijd gaat het leren…

Activiteiten 2018

Inzet iPads

  • Integreren iPad in het leerproces (te beginnen bij het toepassen van de methode voor wereldoriëntatie)
  • Ontwikkelen van een visie op iPads in de onderbouw.

Toetsenbordvaardigheden

  • Training toetsenbordvaardigheid voor bovenbouw.

Achtergrond

Miniatuurvoorbeeld

Basisschool ’t Blokhuus

‘t Blokhuus is een algemeen-bijzondere basisschool in Hoevelaken met ongeveer 240 leerlingen. Het is een zogenaamde eenpitter; het bestuur heeft niet meer scholen onder zich.

De school richt zich op brede talentontwikkeling, zoals de 21e -eeuwse vaardigheden en streeft ernaar elk kind op maat in zijn/haar ontwikkeling te volgen en er met het aanbod op te anticiperen.

Geloven in jezelf

De school wil kinderen leren te geloven in zichzelf. Dit is de basis waar vanuit kinderen leren. ’t Blokhuus werkt opbrengstgericht: via een regelmatige check en beoordeling van de resultaten van elk kind, volgens een vastgesteld protocol. Ook wordt gekeken of de resultaten passen bij de mogelijkheden van een kind. ’t Blokhuus gaat uit van de pedagogische driehoek: kind, ouders/verzorgers en school.

Vanzelfsprekend bij ’t Blokhuus zijn:

  • De kwaliteit, inzet en deskundigheid van de leerkrachten
  • Een gezonde leeromgeving
  • De kwaliteit van het lesmateriaal.

Algemeen bijzonder onderwijs

Scholen voor algemeen bijzonder onderwijs zijn niet gebonden aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming, maar zijn neutraal. Anders dan openbare scholen worden zij niet direct door de overheid beheerd, maar door een vereniging of stichting.

https://www.tblokhuus.nl/

Het proces

Meerwaarde ICT staat voorop

“Wij vinden het heel belangrijk dat ICT zorgt voor plezier en mogelijkheden waardoor er meerwaarde ontstaat voor het onderwijs. Daarom hebben we ook geen strak plan met bijvoorbeeld mijlpalen. Dit is iets wat je gewoon moet doen.” Aan het woord is José Wuijster, adjunct-directeur/IB’er van basisschool ’t Blokhuus.

Door het te doen, ontstaat er ruimte, volgens José Wuijster. “Ruimte voor het eigen tempo van leraren en hun eigen keuzes. En dat werkt erg goed. Ik word nu al heel blij van wat het teweeg brengt en hoe enthousiast iedereen is.”

 Vraag en aanbod

Jos Berens vult aan: “Onderwijs op maat biedt veel kansen, maar vooralsnog ontbreekt het, voor zover wij weten, aan goed adaptief materiaal waarbij we voldoende goede analyses krijgen waar de leraar op kan anticiperen. Het systeem dat we nu hebben, denkt hierin te weinig vanuit het onderwijs en draagt daardoor niet bij aan innovatie. Voor onze groep kinderen ‘aan de bovenkant’ is differentiatie van groot belang. Daar moeten we nog meer aandacht op richten. Nog meer ambitie zou goed zijn. Wij willen data-driven inzet van ICT, trendanalyses etc.”