Artikel 11 januari 2018

Waaraan moet een versnellingsvraag voldoen? 

De PO-Raad pakt vragen op die breed spelen in de sector en voldoen aan bepaalde criteria. 

Criteria voor de versnellingsvraag

Dit zijn de criteria waaraan een versnellingsvraag moet voldoen. 

 • Relevant

  • De vraag sluit aan bij de doelstelling en de uitgangspunten van het Doorbraakproject
  • De vraag is ingebed in de aanpak van kwaliteitsverbetering (cyclus van kwaliteitszorg)
 • Duurzaam

 • Representatief

  • De vraag is representatief voor de sector
  • De vraag dient een sectorbreed belang, daar waar passend of voldoende aanbod in de markt ontbreekt
  • Elk schoolbestuur kan als hoofdaanvrager maar voor 1 versnellingsvraag in aanmerking komen
  • Bij de definitieve inschrijving moeten minimaal 2 andere schoolbesturen de vraag ondersteunen. Hoe sneller u uw vraag aanmeldt, hoe meer gelegenheid andere besturen hebben deze vraag te ondersteunen. Het is toegestaan dat meerdere mensen van één organisatie ondersteunen. Wel wordt er per organisatie één ondersteuning officieel geteld.
  • Het is een pré wanneer besturen hiervoor al een samenwerkingsverband hebben gevormd.
 • Concreet

  • Er is een heldere uitdaging/doelstelling/probleemstelling die aansluit op concrete problematiek van school en sector (al of niet na een traject van vraagarticulatie)
 • Innovatief (nieuw én nuttig)

  • Het beoogde resultaat is nog niet breed toegepast en/of de opbrengst uit implementatie is nog niet voldoende bewezen
  • De geboden ondersteuning bij de totstandkoming van het beoogde resultaat beperkt zich tot het pre-competitieve stadium. Daarmee wordt het stadium bedoeld waarin een betreffende ontwikkeling nog in de conceptfase zit en de diverse betrokken partijen open met elkaar praten. Bij de keuze van een of meer schoolbesturen voor een leverancier zal de ondersteuning zich beperken tot advisering over de juiste randvoorwaarden (technisch, inkooptechnisch) voor de te ontwikkelen ICT-oplossing.
 • Overdraagbaar

  • Het levert een concreet product/aanpak op waar de sector mee geholpen is. 

Criteria voor het bestuur dat de aanvraag doet

Dit zijn de criteria waaraan het bestuur dat de versnellingsvraag doet, moet voldoen.

 • Draagvlak

  • De vraag past binnen de expliciet gemaakte visie op onderwijs en de daarbij passende rol van ICT, zoals aantoonbaar met een strategisch ICT-plan van aanvrager
  • Elke laag in de onderwijsorganisatie is aantoonbaar betrokken (bestuurder, schoolleider, ICT-coördinator, ouders en leerkrachten) en de (G)MR is geïnformeerd
 • Ambitie

  • Elke betrokkene heeft een heldere ambitie en/of noodzaak geformuleerd waaruit het waarom van de vraag duidelijk wordt
 • Haalbaarheid

  • De aanvrager creëert voorwaarden voor succesvolle projectmatige uitvoering
  • De randvoorwaarden vanuit de Vier in Balans (visie, professionalisering, leermateriaal en infrastructuur) zijn voldoende ingevuld ofwel er bestaat een concreet plan om de ontbrekende randvoorwaarden in te vullen
  • Een vraag van een schoolbestuur ten behoeve van één of meer zeer zwakke scholen wordt niet in behandeling genomen omdat het niet op orde hebben van de onderwijskwaliteit geen goede uitgangspositie biedt voor innovatie.
 • Transparantie

  • Er is transparantie van de ontwikkeling naar de markt ook vanuit eventueel betrokken marktpartijen
  • De aanvrager is bereid mee te werken aan onderzoek naar de effectiviteit van leren op maat/differentiatie met ict
  • De aanvrager is bereid mee te werken aan het delen van proces, voortgang en geleerde lessen op sectoraal niveau en gekoppeld aan sectorbrede thema's, via onder meer:
   • De website van de PO-Raad over de versnellingsvragen
   • (Regio)bijeenkomsten

Alle resultaten die tot stand komen bij de beantwoording van deze versnellingsvraag worden onder 'CC-BY 3.0 nl'-licentie beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat alle intellectueel eigendomsrechten die tot stand komen bij de beantwoording van de versnellingsvraag door derden gedeeld en bewerkt mogen worden.