Artikel 15 januari 2018

Ruggesteun aan schoolleiders 

Uit de startfase kwam naar voren dat, naast rust en ruimte, het krijgen van ‘ruggesteun’ een belangrijke factor is om te komen tot een goed ICT-beleid. Die steun wordt gerealiseerd door het vormen van ‘professionele leergemeenschappen’ (PLG). 

Geen afzonderlijk vraagstuk

Uit interviews met schoolleiders komt naar voren dat ‘teamleren over ICT-competenties’ een vraagstuk is dat niet afzonderlijk kan worden benaderd. Het is afgeleid van bredere vraagstukken over de vernieuwing van het onderwijs of de verbreding in het pedagogisch didactisch handelen. Deze bredere vraagstukken worden op hun beurt weer gekleurd door specifieke omstandigheden in de school: is er sprake van een groei- of krimpsituatie? Wat is de leeftijdsopbouw van het team? 

Verbindende schakel

De schoolleiders geven aan zich de ‘verbindende schakel’ te voelen tussen het beleid vanuit het bestuur en de onderwijspraktijk in het team. Dat beleid wordt bekeken vanuit integrale vragen in de scholen. Het verdient daarom aanbeveling om de ‘professionele leergemeenschap’ ook integraal vorm te geven. Zo kan de verbinding worden gemaakt naar specifieke vragen rond teamleren en ICT-competenties. Uit gesprekken met bestuurders en experts komt naar voren dat schoolleiders een eigen aandeel hebben in het systeem waarin zij functioneren. De vraag is in hoeverre zij zich hiervan bewust zijn.

Doorontwikkeling PLG

Voor het verder ontwikkelen van de PLG is het zaak te onderzoeken op welke manier schoolleiders willen leren, en over welke specifieke thema’s ze kennis willen opdoen. Dit kan systematisch gebeuren in dialoog tussen schoolleiders en experts. Binnen de beantwoording van deze versnellingsvraag is hier (nog) geen nadere invulling aan gegeven, omdat het iXperium (als onderdeel van het CLC Arnhem) een aanbod voor de PLG voor schoolleiders nog aan het vormgeven is. 

Bron: Eindnotitie versnellingsvraag CLC Arnhem